Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

28/11/2023

  • lượt xem: 110

Ngày 25/11, tại Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh KĐ23.05. Dự lễ bế giảng có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; PGS, TS Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Trưởng ban Chủ nhiệm Đề án 587.

Các đại biểu dự lễ bế giảng

Các đại biểu dự lễ bế giảng

Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được khai giảng từ tháng 4/2023 với 62 học viên là cán bộ, giảng viên trường chính trị của các tỉnh Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình, Thái Bình. Trong quá trình học, các học viên được nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản trong các tác phẩm tiêu biểu của C.Mác, Ph.Ăng-ghen và Chủ tịch Hồ Chí Minh; học tập nghiên cứu 7 chuyên đề: lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trong giai đoạn hiện nay; phương pháp nghiên cứu các tác phẩm kinh điển; cục diện thế giới hiện nay và đường lối ngoại giao của Việt Nam; phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay; chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới.

Những kiến thức được nghiên cứu, học tập sẽ giúp đội ngũ cán bộ giảng viên các trường chính trị nâng cao nhận thức, tiếp tục khẳng định những giá trị cơ bản, bền vững về lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời vận dụng và phát triển sáng tạo những tri thức lý luận vào việc nghiên cứu, giảng dạy…

Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ.

Lớp bồi dưỡng kiến thức kinh điển Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được tổ chức nhằm thực hiện Quyết định số 587/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2019-2030”.

https://baohungyen.vn/be-giang-lop-boi-duong-kien-thuc-kinh-dien-mac-lenin-tu-tuong-ho-chi-minh-3167749.html