Giới thiệu

  • Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

    Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có 47 Đảng viên do đồng chí Đỗ Minh Trí làm Bí thư. Được thành lập và phát triển từ năm 1947 đên nay đã phát triển được 05 chi bộ có nhiệm vụ tổ chức học tập cho cán bộ Đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến của Đảng.

  • Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức

    Trường chính trị Nguyễn Văn Linh có 02 phòng chức năng và 03 khoa chuyên môn

  • Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên Giới thiệu về Trường Chính Trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

    Từ khi thành lập đến nay, với những thành tích đạt được, trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đảng bộ trường được tặng cờ Thi đua của Tỉnh ủy. Cờ thi đua của UBND tỉnh. Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba...