Hoạt động NCKH - NCTT

 • Hoạt động công đoàn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên Hoạt động công đoàn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

  Trong những năm qua, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đoàn viên công đoàn trường luôn đoàn kết gắn bó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến nay Công đoàn trường có 51 đoàn viên công đoàn (trong đó nữ 32 đồng chí) sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn, có trên 90% đoàn viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Đoàn viên Công đoàn trường luôn gương mẫu chấp hành t

 • Giải pháp thu hút sự chú ý và tăng cường sự hợp tác của học viên trong giảng dạy lý luận chính trị Giải pháp thu hút sự chú ý và tăng cường sự hợp tác của học viên trong giảng dạy lý luận chính trị

  Trong những năm gần đây, công tác giáo dục lý luận chính trị nước ta đang có sự đổi mới mạnh mẽ, chúng ta đang thực hiện bước chuyển từ giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, lấy người học làm trung tâm. Đặc thù các môn lý luận chính trị có tính trừu tượng, lại nặng về lý thuyết hàn lâm, làm cho học viên ngại học. Thực tiễn đã có nhiều thay đổi, nhưng trong nội dung các môn lý luận chính trị vẫn nặng tính hàn lâm, ít có sự bổ sung, phát triển làm cho học viên cảm thấy k

 • Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định

  Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay có 08 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức. Về giới tính: nam giới 02 đồng chí, nữ giới có 06 đồng chí. Về độ tuổi: từ 30-35 tuổi có 02 đồng chí, từ 36-40 tuổi có 02 đồng chí, từ 41-45 tuổi có 03 đồng chí, từ 55 tuổi trở lên có 01 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: 07 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí cử nhân. Về trình độ lý luận chính trị: 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương trung cấp lý luận chính trị.

 • Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay

  Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 và Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định về:“Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính”. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng lớp với nội dung đã được phê duyệt từ đó giúp giảng viên và giáo viên chủ nhiệm đưa học viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch học tập, theo đề nghị liên hệ của tập thể lớp mà đề xuất với trường cho lớp đi nghiên cứu trong Tỉnh hoặc ngoài Tỉnh, qua đó giúp cho từng bộ phận chủ động hơn trong công việc của mình.

 • Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025 Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

  Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đây là chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ.

 • Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ” Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

  Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh niên, trong nhiều bài nói và bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải một cách thuyết phục rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Nói đến thanh niên là nói đến sức trẻ, sự dẻo dai, nhiệt tình, những người có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Sáng tạo là một trong những thế mạnh của thanh niên. Việc sáng tạo ra những giá trị mới, đột phá chính là nền tảng giúp đất nước thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2010 - 2020 Quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Hưng Yên trong giai đoạn 2010 - 2020

  Vấn đề lập quy hoạch, sử dụng đất đai có ý nghĩa quan trọng trong quá trình quản lý, sử dụng đất không chỉ ở một thời điểm mà là một hoạt động chiến lược quan trọng, luôn được Đảng và nhà nước quan tâm thể hiện trong hiến pháp cũng như luật đất đai. Công tác quy hoạch, sử dụng đất nhằm xác lập sự ổn định về mặt pháp lý trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, là căn cứ để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 • Một vài giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên hiện nay Một vài giải pháp về nâng cao chất lượng hoạt động thao giảng, dự giờ ở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên hiện nay

  Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên là đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc sự quản lý của Tỉnh ủy, với chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức và chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước và một số lĩnh vực khác. Hơn nữa, học viên của trường hết sức đa dạng về độ tuổi, trình độ, kinh nghiệm trong công tác…họ cần tiếp thu những tri thức khoa học, lý luận và kiến thức chính trị pháp lý do nhà trường đào tạo, bồi dưỡng.

 • Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ trong giai đoạn hiện nay Tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ trong giai đoạn hiện nay

  Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; việc chúng ta đẩy mạnh hơn nữa hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu của Hồ Chí Minh về đạo đức đối với cán bộ càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

 • Công tác thanh tra giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh Công tác thanh tra giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh

  Công tác thanh tra giáo dục có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Bởi vì, công tác này nhằm thực hiện tốt các Quy chế, quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của nhà trường liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng; Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, phát huy nhân tố tích cực, nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường; Phát hiện những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng để có hướng khắc phục kịp thời.