Hoạt động NCKH - NCTT

 • Trường chính trị Nguyễn Văn Linh bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023 Trường chính trị Nguyễn Văn Linh bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2023

  Chiều ngày 25/10/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh bảo vệ thành công đề tài cấp tỉnh “Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2026, định hướng đến năm 2030” do Ths. Trương Duy Tuynh - Phó Hiệu trưởng Trường làm chủ nhiệm và 17 thành viên tham gia.

 • Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

  Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Qua đó, hình thành trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào Đảng,

 • Hoạt động công đoàn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên Hoạt động công đoàn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

  Trong những năm qua, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đoàn viên công đoàn trường luôn đoàn kết gắn bó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến nay Công đoàn trường có 51 đoàn viên công đoàn (trong đó nữ 32 đồng chí) sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn, có trên 90% đoàn viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Đoàn viên Công đoàn trường luôn gương mẫu chấp hành t

 • Giải pháp thu hút sự chú ý và tăng cường sự hợp tác của học viên trong giảng dạy lý luận chính trị Giải pháp thu hút sự chú ý và tăng cường sự hợp tác của học viên trong giảng dạy lý luận chính trị

  Trong những năm gần đây, công tác giáo dục lý luận chính trị nước ta đang có sự đổi mới mạnh mẽ, chúng ta đang thực hiện bước chuyển từ giáo dục tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực của người học, lấy người học làm trung tâm. Đặc thù các môn lý luận chính trị có tính trừu tượng, lại nặng về lý thuyết hàn lâm, làm cho học viên ngại học. Thực tiễn đã có nhiều thay đổi, nhưng trong nội dung các môn lý luận chính trị vẫn nặng tính hàn lâm, ít có sự bổ sung, phát triển làm cho học viên cảm thấy k

 • Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định Chi bộ khoa Nhà nước và Pháp luật đoàn kết, thống nhất thực hiện tốt chế độ sinh hoạt theo quy định

  Chi bộ khoa Nhà nước và pháp luật hiện nay có 08 đảng viên, trong đó: 08 đảng viên chính thức. Về giới tính: nam giới 02 đồng chí, nữ giới có 06 đồng chí. Về độ tuổi: từ 30-35 tuổi có 02 đồng chí, từ 36-40 tuổi có 02 đồng chí, từ 41-45 tuổi có 03 đồng chí, từ 55 tuổi trở lên có 01 đồng chí. Về trình độ chuyên môn: 07 đồng chí có trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí cử nhân. Về trình độ lý luận chính trị: 05 đồng chí có trình độ cao cấp lý luận chính trị, 3 đồng chí có trình độ trung cấp và tương đương trung cấp lý luận chính trị.

 • Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay Một số kinh nghiệm giúp nâng cao chất lượng hướng dẫn học viên các lớp trung cấp LLCT - HC đi nghiên cứu thực tế tại trường Chính trị Nguyễn Văn Linh hiện nay

  Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21/4/2016 và Hướng dẫn số 256/HD-HVCTQG ngày 30/6/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quy định về:“Hướng dẫn hoạt động nghiên cứu thực tế của học viên trong chương trình đào tạo Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính”. Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể cho từng lớp với nội dung đã được phê duyệt từ đó giúp giảng viên và giáo viên chủ nhiệm đưa học viên đi nghiên cứu thực tế theo kế hoạch đã được phê duyệt. Căn cứ vào kế hoạch học tập, theo đề nghị liên hệ của tập thể lớp mà đề xuất với trường cho lớp đi nghiên cứu trong Tỉnh hoặc ngoài Tỉnh, qua đó giúp cho từng bộ phận chủ động hơn trong công việc của mình.

 • Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025 Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

  Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đây là chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ.

 • Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ” Đoàn viên chi đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tích cực, chủ động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với phong trào “sáng tạo trẻ”

  Thanh niên là một lực lượng xã hội hùng hậu, giữ vị trí và vai trò hàng đầu trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đánh giá về vai trò của thanh niên, trong nhiều bài nói và bài viết của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luận giải một cách thuyết phục rằng: Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà... Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên. Nói đến thanh niên là nói đến sức trẻ, sự dẻo dai, nhiệt tình, những người có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học hiện đại. Sáng tạo là một trong những thế mạnh của thanh niên. Việc sáng tạo ra những giá trị mới, đột phá chính là nền tảng giúp đất nước thực hiện nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.