Những yêu cầu cơ bản góp phần tạo điều kiện giúp cho công chức, viên chức hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao

22/10/2021

  • lượt xem: 523

Căn cứ vào tiêu chí đánh giá cán bộ; công chức; viên chức theo tiêu chí mới. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 90/2020/NĐ-CP về việc đánh giá chất lượng cán bộ; công chức; viên chức từ ngày 20/8/2020. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng công tác đối với công chức; viên chức ở mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ: