Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở với việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

06/01/2022

  • lượt xem: 1724

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là bộ phận quan trọng trong hoạt động của Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh, tác động đến đội ngũ cán bộ, đảng viên nhằm phát triển, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước… Qua đó, hình thành trong đội ngũ cán bộ, đảng viên thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận khoa học; xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, củng cố và nâng cao niềm tin vào Đảng,

Trong thời gian qua, Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở đã chú trọng, chủ động triển khai các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; Thường xuyên quan tâm chỉ đạo đảng viên quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; "Tự soi" vào việc nhận diện 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng, chính trị, đạo đức - lối sống.

Chi bộ khoa đã chỉ đạo giao nhiệm vụ và thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên khi chấp hành chỉ thị, nghị quyết, trong đó chú trọng giáo dục nhiệm vụ và trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Qua đó, mỗi đảng viên nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ chính trị của mình, có bản lĩnh chính trị, có ý thức tổ chức kỷ luật cao và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia phong trào thi đua do Đảng ủy, Nhà trường phát động; đoàn kết nội bộ; tương trợ giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Việc tổ chức sinh hoạt, học tập chính trị tư tưởng được đổi mới, sinh động, thiết thực, động viên được đảng viên chủ động tham gia học tập có trách nhiệm, tiếp thu hiệu quả, qua đó định hướng chính trị tư tưởng đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng. Nắm chắc và nhận thức đúng đắn, chính xác các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; đạo đức, lối sống cũng như những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đối với đảng viên.

Công tác quản lý đảng viên ở chi bộ bám sát chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng, nội dung, thời gian tiến hành để giáo dục, định hướng, dự báo, phân tích, đánh giá kịp thời những vấn đề nảy sinh về tư tưởng, chính trị của đảng viên; xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, chi bộ trong sạch vững mạnh. Vì vậy, chất lượng, hiệu quả mặt công tác này không ngừng được nâng lên, trực tiếp góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”, đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc, cá nhân đảng viên được cấp trên khen thưởng.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ; tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tất cả các vấn đề quan trọng trong xây dựng, phát triển Đảng; trong thi đua, khen thưởng; trong lãnh đạo các phong trào thi đua… đều được Ban chi ủy, lãnh đạo đơn vị đưa ra họp bàn, xem xét, trên tinh thần hết sức công tâm, đảm bảo khách quan, dân chủ. Nhờ đó, mỗi nghị quyết của chi bộ đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đảng viên trong chi bộ. Đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao một cách chủ động và có trách nhiệm, hiệu quả. Công tác tự phê bình và phê bình được thực hiện tốt, đã nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá sát, đúng sự thật, không nể nang, né tránh trước những vấn đề nhạy cảm về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tuy nhiên, vẫn còn có đảng viên chưa thực sự chủ động trong việc tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn; sử dụng công nghệ trong giảng dạy trực tuyến còn lúng túng; chất lượng giảng dạy của một số giảng viên chưa cao, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng chưa đồng đều… Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, theo tôi cần tiếp tục thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của đảng viên, giảng viên trong chi bộ khoa về vai trò, uy tín, tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng. Ban chi ủy tiếp tục nắm bắt và giải quyết tình hình liên quan đến công tác tư tưởng của đảng viên, giảng viên. Chủ động phòng ngừa, phát hiện và giải quyết dứt điểm, kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác tư tưởng, không để xảy ra tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Hai là, luôn gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao của chi bộ khoa. Với phương châm xây dựng chi bộ khoa đoàn kết, thống nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, trước hết phải xuất phát từ chính trong công việc và ngược lại, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng.

Ba là, luôn gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với sinh hoạt chuyên đề và công tác xây dựng Đảng. Chi bộ tiếp tục tổ chức cho đảng viên sinh hoạt chuyên đề theo quý với các chủ đề gắn với các nội dung chuyên môn. Đây là một mô hình tự đào tạo, học hỏi kinh nghiệm chuyên môn, cũng như giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi đảng viên trong chi bộ, nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao trình độ bản thân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bốn là, tăng cường giáo dục những yêu cầu, chuẩn mực đạo đức cách mạng, lối sống trong sạch, lành mạnh cho cán bộ, đảng viên trong chi bộ khoa gắn với việc kiểm điểm, đánh giá và biện pháp giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng của các cấp ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với  nghiên cứu sâu và thực hiện nội dung chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Như vậy, việc giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, giảng viên là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác xây dựng Đảng của Chi bộ khoa Lý luận cơ sở. Trong thời gian tới, chi bộ khoa cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nêu trên để xây dựng chi bộ khoa trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Th.s. Nguyễn Thị Khánh Ngọc