Hội thảo khoa học cấp trường cuộc 01 “Nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

23/01/2024

  • lượt xem: 324

Ngày 18/1, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội thảo khoa học cấp trường cuộc 1 với chủ đề “Nâng cao nhận thức lý luận và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.

Tại Hội thảo, đã có 8 tham luận được trình bày. Các tham luận tập trung vào các nội dung: Tính tất yếu khách quan của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam ngày càng sáng tỏ, từ lý luận đến thực tiễn; Một số vấn đề góp phần nâng cao nhận thức về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay; Con đường đi lên CNXH theo nghị quyết ĐH XIII của Đảng; Những điểm tương đồng của hai mô hình CNXH hiện đại Việt Nam và Cu Ba; Bài học về sự vận dụng sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng CNXH ở Việt Nam;

 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của giảng viên, cán bộ nghiên cứu nhà trường, giúp cho cán bộ quản lý giảng viên, cán bộ nghiên cứu tăng cường vốn kiến thức lý luận, kiến thức thực tiễn sâu sắc, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức của nhà trường. Qua đó hoàn thành Kế hoạch về tiêu chí nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng và tiến độ thời gian xây dựng Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đạt chuẩn mức độ 1.

Nguyễn Thị Khánh Ngọc