Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh với công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh năm 2020

22/10/2021

  • lượt xem: 461

Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, chuyên môn và nghiệp vụ về một số lĩnh vực; tham gia tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ở địa phương.

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 do UBND tỉnh giao; Năm 2020, Nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác giảng dạy lý luận chính trị. Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh sự phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh công tác giảng dạy lý luận chính trị được Nhà trường triển khai hiệu quả chất lượng đào tạo, bồi dưỡng không ngừng nâng cao, đóng góp không nhỏ trong công tác bồi dưỡng và giáo dục bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần yêu nước cho đội ngũ cán bộ trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tỉnh và phục vụ nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong năm 2020, Trường đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng với 41 lớp với 4146 học viên gồm nhiều loại hình lớp trong đó 3 lớp cao cấp lý luận chính trị với 232 học viên; 24 lớp trung cấp lý luận chính trị - hành chính với 1850 học viên và 14 lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, lớp chuyên viên và chuyên viên chính, bồi dưỡng bí thư, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn. Các cán bộ, đảng viên được đào tạo, bồi dưỡng tại trường sau khi về địa phương công tác đã biết vận dụng những kiến thức được học vào giải quyết những công việc cụ thể góp phần vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền các cấp đánh giá cao.

Có được kết quả như trên trước hết nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban,