Hoạt động công đoàn của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tỉnh Hưng Yên

22/11/2021

  • lượt xem: 947

Trong những năm qua, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đoàn viên công đoàn trường luôn đoàn kết gắn bó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến nay Công đoàn trường có 51 đoàn viên công đoàn (trong đó nữ 32 đồng chí) sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn, có trên 90% đoàn viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Đoàn viên Công đoàn trường luôn gương mẫu chấp hành t

Trong những năm qua, Công đoàn Trường Chính trị  Nguyễn Văn Linh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu; đoàn viên công đoàn trường luôn đoàn kết gắn bó cùng thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế. Tính đến nay Công đoàn trường có 51 đoàn viên công đoàn (trong đó nữ 32 đồng chí) sinh hoạt tại 05 tổ công đoàn, có trên 90% đoàn viên có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. Đoàn viên Công đoàn trường luôn gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn các cấp tổ chức.

 Đoàn viên Công đoàn trường luôn gương mẫu chấp hành, tích cực tham gia các hoạt động do công đoàn cấp trên chỉ đạo; tuyên truyền cho cán bộ, viên chức và người lao động, tổ chức các phong trào thi đua tới các tổ công đoàn và các đoàn viên công đoàn trong trường, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra với tinh thần: Đổi mới sáng tạo, thiết thực, thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2021 do Công đoàn cấp trên phát động như: “Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, phong trào thi đua “thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, các phong trào phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường: “Nâng cao chất lượng giảng dạy, quản lý học viên”;“Phong trào nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế”…     

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Công đoàn cơ sở nhà trường cũng còn có hạn chế như: Phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chưa được thường xuyên. Nội dung sinh hoạt tổ công đoàn chưa phong phú, chất lượng sinh hoạt còn có mặt hạn chế. 

Để nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn trường Chính trị Nguyễn Văn Linh trong thời gian tới, theo tôi cần tiếp tục chỉ đạo và thực hiện tốt các giải pháp sau:

 - Tham mưu thực hiện tốt quy chế dân chủ theo quy định của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Hiệu trưởng và Ban Chấp hành công đoàn. Đây là giải pháp tích cực, tạo điều kiện để Công Đoàn nhà trường hoạt động có hiệu quả hơn.  

  - Trong hoạt động thực tiễn cần sáng tạo, cách thức đổi mới nội dung sinh hoạt của công đoàn, lựa chọn nội dung sinh hoạt phù hợp, các chương trình hoạt động của Công đoàn bám sát nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Việc tổ chức các phong trào phải đi sâu vào chất lượng, tránh việc tổ chức qua loa chỉ mang tính hình thức. phải xây dựng được phong trào văn nghệ, thể dục thể thao trong đoàn viên công đoàn. Phát huy tốt cơ sở vật chất của nhà trường trong các hoạt động chung của công đoàn cơ sở, rèn luyện sức khỏe để đoàn viên đủ thể lực phục vụ công tác của nhà trường. 

   Ở mỗi kỳ sinh hoạt, BCH công đoàn, tổ trưởng các tổ công đoàn cần nắm bắt tâm tư nguyện vọng, tìm hiểu hoàn cảnh của cán bộ viên chức lao động, nhắc nhở đoàn viên thực hiện tốt nghĩa vụ của mình ở nhà trường, cũng như ở địa phương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, cải tiến lề lối làm việc, xây dựng nếp sống văn minh nơi công sở, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, nội quy lao động, thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 - Đảm bảo thực hiện tốt Hoạt động của Ủy ban kiểm tra: Công tác kiểm tra của công đoàn được coi trọng, thường xuyên kiểm tra việc đoàn viên công đoàn thực hiện Điều lệ Công đoàn, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, quy chế của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, nội quy, quy định của nhà trường

*Tóm lại, Công đoàn Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã thực hiện tốt ba chức năng nhiệm vụ cơ bản của Công đoàn. Trong đó, đặc biệt quan tâm thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn trong Nhà trường. Ngoài ra, Công đoàn Trường cũng phối kết hợp thực hiện chức năng tham gia quản lý nhà nước và tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan. Việc thực hiện tốt các chức năng của Công đoàn là một phần quan trọng để giám sát, đảm bảo thực thi quyền lợi của cán bộ, viên chức trong Nhà trường, góp phần xây dựng hình ảnh và uy tín vào phát triển chung của tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Trần Tiến Dũng