Cơ cấu tổ chức

22/10/2021

  • lượt xem: 90


Các phòng chức năng: 02 phòng

1.Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học:

Phạm Ngọc Thắng - Trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng

ThS. Trần Sông Thương - Phó trưởng phòng

ThS. Trần Thị Ngọc Bích - Phó trưởng phòng

Nguyễn Hoàng Hà - Phó trưởng phòng

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học)


3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu

ThS. Lê Thị Hoa - Trưởng phòng;

ThS, Văn Đức Mạnh - Phó Trưởng phòng;

ThS. Trần Thị Huyền - Phó Trưởng phòng.

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng phòng TC - HC - TT - TL)


Các khoa chuyên môn: 03 khoa

1. Khoa Lý luận cơ sở

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê - Trưởng khoa;

ThS. Lê Thị Hương Lan - Phó Trưởng khoa.

ThS. Nguyễn Thị Khánh Ngọc - Phó Trưởng khoa.

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa LLMLN - TTHCM)


2. Khoa Xây dựng Đảng

ThS. Ninh Thị Hồng Hạnh

ThS. Trương Thị Hương Lan

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa

ThS. Phạm Đức Quân - Phó Trưởng khoa.

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa Xây dựng Đảng)


3. Khoa Nhà nước & Pháp luật

ThS. Trương Thị Hồng Loan - Trưởng khoa;

ThS. Mai Thị Thanh Lan - Phó Trưởng khoa;

ThS. Vũ Thanh Loan - Phó Trưởng khoa.

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa Nhà nước & Pháp luật)


Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm hiện nay, có 52 người