Cơ cấu tổ chức

22/10/2021

  • lượt xem: 2940

Trường chính trị Nguyễn Văn Linh có 02 phòng chức năng và 03 khoa chuyên môn

Các phòng chức năng: 02 phòng

1.Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học:

Phạm Ngọc Thắng - Trưởng phòng

ThS. Phạm Thị Thu Hương - Phó trưởng phòng

CVC. Nguyễn Hoàng Hà - Phó trưởng phòng

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học)

 

3. Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu

ThS. Lê Thị Hoa - Trưởng phòng;

ThS. Trần Sông Thương - Phó Trưởng phòng;

ThS. Trần Thị Huyền - Phó Trưởng phòng.

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng phòng TC - HC - TT - TL)

 

Các khoa chuyên môn: 03 khoa

1. Khoa Lý luận cơ sở

ThS. Nguyễn Thị Hồng Lê - Trưởng khoa;

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Trưởng khoa.

 

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa LLMLN - TTHCM)

 

2. Khoa Xây dựng Đảng

ThS. Ninh Thị Hồng Hạnh - Trưởng khoa;

ThS. Trương Thị Hương Lan - Phó Trưởng khoa;

ThS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Trưởng khoa;

 

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa Xây dựng Đảng)

 

3. Khoa Nhà nước & Pháp luật

ThS. Trương Thị Hồng Loan - Trưởng khoa;

ThS. Văn Đức Mạnh - Phó Trưởng khoa;

 

( Đồng chí Đỗ Xuân Tuyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND chụp ảnh lưu niệm cùng khoa Nhà nước & Pháp luật)

 

Tổng số cán bộ, nhân viên tính đến thời điểm hiện nay, có 47 người