Tổ chức Đảng bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên

22/10/2021

  • lượt xem: 1419

Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh có 47 Đảng viên do đồng chí Đỗ Minh Trí làm Bí thư. Được thành lập và phát triển từ năm 1947 đên nay đã phát triển được 05 chi bộ có nhiệm vụ tổ chức học tập cho cán bộ Đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lê nin, về đường lối cách mạng Việt Nam, đường lối kháng chiến của Đảng.

*Đảng bộ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

- Số lượng Đảng viên: 47 đồng chí.

- Chi bộ trực thuộc: 05 chi bộ

* Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:

Chủ nhiệm:

Phó Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hùng

*Các Ủy viên UBKT.

Nguyễn Thị Khánh Ngọc - Thư ký

Trần Thị Ngọc Bích

Nguyễn Văn Sơn

Công đoàn cơ sở Trường Chính trị

- Số lượng công đoàn viên: 47 người

- Ban Chấp hành: 07 người:

+ Chủ tịch:

+ Phó Chủ tịch: Trần Thị Ngọc Bích

+Ủy viên:

Đồng chí . Nguyễn Thị Khánh Ngọc

Đồng chí. Văn Đức Mạnh

Đồng chí. Vũ Thanh Loan

Đồng chí. Nguyễn Thị Phương Lan

Đồng chí. Mai Thị Yến

- Tổ Công đoàn trực thuộc: 05 tổ (Phòng, khoa)

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Số lượng đoàn viên: 16 đoàn viên

- Ban Chấp hành Đoàn Cơ sở Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh:

+ Bí thư: Nguyễn Mạnh Hải

+ Phó Bí thư: Doãn Thị Lý

+ Ủy viên: Phạm Thị Phương Thảo

* Chức năng, nhiệm vụ, nhân sự của các đơn vị

1) Khoa Lý luận cơ sở

* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa:

Khoa Lý luận cơ sở có chức năng và nhiệm vụ phân công giảng viên biên soạn và giảng dạy các bộ môn: Triết học Mác - Lê nin, Kinh tế chính trị Mác - Lê nin, Chủ nghĩa xã hội khoa học và tư tưởng Hồ Chí Minh ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính và 1 số lớp Bồi dưỡng; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nhằm phục vụ công tác giảng dạy, ngoài ra Khoa còn thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban Giám hiệu giao.

* Nhân sự của Khoa.

Khoa Lý luận cơ sở gồm có 08 giảng viên, trong đó có 04 đồng chí là giảng viên chính - thạc sỹ, 08 đồng chí có trình độ thạc sỹ.

- Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Thị Hồng Lê

- Phó trưởng khoa. Ths. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

2) Khoa Xây dựng Đảng

* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

Khoa Xây dựng Đảng có chức năng và nhiệm vụ phân công giảng viên biên soạn và giảng dạy các học phần bộ môn theo nội dung, chương trình của khoa phù hợp với chuyên môn, Khoa đảm nhận giảng dạy các bộ môn như: Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam. Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương ở các lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính và một số lớp bồi dưỡng.; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban giám hiệu giao.

* Nhân sự của Khoa.

Khoa Xây dựng Đảng gồm có 10 giảng viên, trong đó có 2 đồng chí là giảng viên chính - thạc sỹ, 4 đồng chí là thạc sỹ , 4 đồng chí có trình độ cử nhân.

- Trưởng khoa: Ths. Ninh Thị Hồng Hạnh

- Phó trưởng khoa. Ths. Trương Thị Hương Lan

- Phó trưởng khoa. Ths. Nguyễn Mạnh Hùng

 

3) Khoa Nhà nước và Pháp luật

* Chức năng, nhiệm vụ của Khoa.

Khoa Nhà nước & Pháp luật có chức năng và nhiệm vụ phân công giảng viên biên soạn và giảng dạy các học phần bộ môn theo nội dung, chương trình của khoa phù hợp với chuyên môn, Khoa đảm nhận giảng dạy các bộ môn như: Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và Pháp luật; môn Khoa học hành chính cho các lớp trung cấp lý luận chính trị tại chức; bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính cho công chức ngạch chuyên viên; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy, ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban giám hiệu giao.

* Nhân sự của Khoa.

Khoa Nhà nước và pháp luật gồm có 8 giảng viên, trong đó có 6 đồng chí là giảng viên chính, thạc sỹ, 07 đồng chí trình độ thạc sỹ, 01 đồng chí có trình độ cử nhân.

- Trưởng khoa: Ths. Trương Thị Hồng Loan

- Phó trưởng khoa: Ths. Văn Đức Mạnh

 

4) Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học

* Chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu trường, phòng có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức hàng năm, mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Nhà trường, quản lý mọi mặt về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng; quản lý hồ sơ học viên, quản lý các lớp; Thực hiện nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban giám hiệu giao cho.

* Nhân sự của Phòng.

Phòng Quản lý đào tạo và Nghiên cứu khoa học gồm có 10 giảng viên, trong đó có 01 đồng chí là giảng viên chính, 01 đồng chí là chuyên viên chính - thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ thạc sỹ , 07 đồng chí có trình độ cử nhân.

- Trưởng phòng: Phạm Ngọc Thắng

- Phó trưởng phòng: CVC. Nguyễn Hoàng Hà

- Phó trưởng phòng: Ths. Phạm Thị Thu Hương

 

5) Phòng Tổ chức - Hành chính - Thông tin - Tư liệu

* Chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị phòng có chức năng tham mưu giúp Ban giám hiệu về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ, về hoạt động tài chính; thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu theo quy định; đưa đón giảng viên, lãnh đạo cơ quan đi công tác; quản lý, khai thác cơ sở vật chất của Trường; công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường... ngoài ra còn thực hiện một số nhiệm vụ khác được Ban giám hiệu giao.

* Nhân sự của Phòng.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị gồm có 10 cán bộ, nhân viên. Trong đó 01 đồng chí là giảng viên chính, 01 đồng chí là chuyên viên chính - thạc sỹ, 03 đồng chí có trình độ Thạc sỹ, 04 đồng chí có trình độ cử nhân, còn lại có trình độ trung cấp và cao đẳng.

- Trưởng phòng:

- Phó trưởng phòng. Ths. Trần Sông Thương

- Phó trưởng phòng. Ths. Trần Thị Huyền