Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

23/01/2024

  • lượt xem: 169

Ngày 19/1, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Ân Thi tổ chức bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-17.

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-17 khai giảng từ tháng 11/2022 với 73 học viên. Trong quá trình học, các học viên được truyền đạt những chuyên đề: kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác- Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về pháp luật xã hội chủ nghĩa, khoa học hành chính; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở... Các chuyên đề bảo đảm sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, giải pháp khả thi, cập nhật những kiến thức mới có tính thời sự phù hợp với thực tiễn.

Kết thúc khóa học, 100% số học viên được cấp bằng tốt nghiệp.

https://baohungyen.vn/be-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-3169078.html