Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn

22/10/2021

  • lượt xem: 1417

Thực hiện Quyết định số 184-QĐ/TW ngày 03 tháng 9 năm 2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 502-QĐ/TU ngày 24 tháng 11 năm 2003 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trường Chính trị tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt của Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân ở cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn và các đơn vị tương đương); trưởng, phó phòng cấp huyện và các ban ngành cấp tỉnh; cán bộ dự nguồn các chức danh trên. Mặt khác, Trường Chính trị còn có nhiệm vụ tham gia nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn địa phương theo Quyết định 268/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03 tháng 02 năm 2010 của Giám đốc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh kèm theo quy chế, quy định quản lý đào tạo ở các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.