Hội thảo khoa học cấp trường “Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

30/03/2024

  • lượt xem: 153

Ngày 29/3, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ đề: “Lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Các đại biểu dự hội thảo

Các đại biểu dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung: Tính tất yếu phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và ý nghĩa của mô hình này ở Việt Nam; xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; kinh tế thị trường định hướng XHCN là đột phá lý luận quan trọng và sáng tạo của Đảng; kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam và một số vấn đề đặt ra hiện nay…

Qua hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ, phân tích cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

https://baohungyen.vn/hoi-thao-khoa-hoc-cap-truong-ly-luan-va-thuc-tien-phat-trien-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xa-hoi-ch-3170854.html