Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tại huyện Tiên Lữ

23/06/2024

  • lượt xem: 71

Ngày 21/6, tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Lữ, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp với Huyện ủy Tiên Lữ tổ chức khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-23 (2024 - 2025).

Các đại biểu dự khai giảng lớp trung cấp

Các đại biểu dự khai giảng lớp trung cấp

70 học viên tham gia lớp học đến từ các huyện: Phù Cừ, Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên. Trong thời gian từ tháng 6/2024 đến tháng 11/2025, các học viên sẽ học những chuyên đề gồm: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học, nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng; nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương; kiến thức bổ trợ...

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-tai-huyen-tien-lu-3173210.html