Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K.06 năm 2024

07/05/2024

  • lượt xem: 86

Ngày 2/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K.06 năm 2024.

Các đại biểu dự khai giảng

Các đại biểu dự khai giảng

Tham gia lớp trung cấp có 27 học viên. Trong thời gian 6 tháng, các học viên được nghiên cứu các nội dung: Triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật; những quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức duy vật biện chứng; học thuyết hình thái kinh tế, xã hội; giai cấp và đấu tranh giai cấp; nhà nước và cách mạng xã hội; quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người; quan điểm của triết học Mác – Lênin về ý thức xã hội; nền sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa; sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa; độc quyền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa về những biểu hiện mới hiện nay; quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu; đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH; những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; một số quy luật, phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; cách mạng xã hội chủ nghĩa; đặc trưng của CNXH ở Việt Nam; những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam; những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam…. Từ đó, giúp học viên vận dụng vào thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị.

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-tap-trung-k-06-nam-2024-3171796.html