Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K.07 năm 2024

07/05/2024

  • lượt xem: 100

Ngày 4/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K.07 năm 2024.

Các đại biểu dự khai giảng

Các đại biểu dự khai giảng

Lớp có 25 học viên được học tập trong 6 tháng với những nội dung: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng; triết học Mác – Lênin trong đời sống xã hội; hai nguyên lý của phép biện chứng duy vật; các cặp phạm trù của phép biện chứng duy vật; học thuyết hình thái kinh tế xã hội; giai cấp và đấu tranh giai cấp; nhà nước và cách mạng xã hội; quan điểm của triết học Mác – Lênin về con người; quan điểm của triết học Mác – Lênin về ý thức xã hội; nền sản xuất hàng hóa và quy luật giá trị trong nền sản xuất hàng hóa; sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa; độc quyền trong nền sản xuất tư bản chủ nghĩa về những biểu hiện mới hiện nay; quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa từ trình độ phát triển kinh tế lạc hậu; đặc điểm kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH; những nhiệm vụ kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam; một số quy luật, phạm trù cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học; cách mạng xã hội chủ nghĩa; đặc trưng của CNXH ở Việt Nam; những phương hướng lớn xây dựng CNXH ở Việt Nam; những mối quan hệ lớn cần nhận thức và giải quyết trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính Nhà nước…

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên đủ điều kiện theo quy định sẽ được Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh cấp Bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung.

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-tap-trung-k-07-nam-2024-3171856.html