Khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị K08, K09

07/05/2024

  • lượt xem: 122

Ngày 6/5, Công an tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị K08, K09. Tham gia lớp học có 100 học viên là đội trưởng thuộc công an cấp huyện, trưởng công an cấp xã, phó trưởng công an cấp xã.

Các đại biểu dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K08, K09.

Các đại biểu dự khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung K08, K09.

Trong thời gian 6 tháng đào tạo tập trung, các học viên được tiếp thu, học tập các học phần theo chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ban hành, gồm: Nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Lịch sử Đảng và đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Quản lý hành chính Nhà nước và Kỹ năng lãnh đạo, quản lý; thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng và phát triển địa phương và kiến thức bổ trợ…

https://baohungyen.vn/khai-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-k08-k09-3171906.html