Khối thi đua các ban, đơn vị, cơ quan Đảng tỉnh tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

19/12/2023

  • lượt xem: 181

Ngày 18/12, Khối thi đua các ban, đơn vị, cơ quan Đảng tỉnh (Khối thi đua) tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

 Các đại biểu dự hội nghị

 Các đại biểu dự hội nghị

Năm 2023, các đơn vị trong Khối  thi đua bám sát nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua và chương trình trọng tâm công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, kịp thời phát động các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; các tập thể và 100% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong Khối thi đua đã đăng ký thi đua, hình thức khen thưởng; 100% cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua đăng ký xây dựng, đạt chuẩn cơ quan, đơn vị văn hóa trong năm 2023; các cơ quan, đơn vị trong Khối đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn và kế hoạch về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Hưng Yên năm 2023; các đơn vị trong Khối thi đua đã tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, phong trào thi đua chuyên đề, nhất là các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn, các ngày lễ kỷ niệm trọng đại của Đảng, đất nước và của tỉnh, của đơn vị; các phong trào thi đua được phát động sâu rộng với nhiều hình thức, nội dung phong phú, thiết thực.
Năm 2023, Khối thi đua ban hành hơn 20 văn bản về thi đua khen thưởng, các nội dung văn bản chủ yếu tập trung triển khai các nội dung phong trào do UBND tỉnh phát động và thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua do Ban Thi đua – Khen thưởng (Sở Nội vụ) hướng dẫn; xây dựng và ban hành nhiều văn bản khác liên quan đến công tác thi đua khen thưởng...
Năm 2024, Khối thi đua các ban, đơn vị, cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động; 100% các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc và vượt các chỉ tiêu theo chương trình, kế hoạch xây dựng trong năm 2024; tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua gắn với việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024; thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị; xây dựng nội bộ đoàn kết. Phấn đấu cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua không có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vi phạm bị xử lý kỷ luật…
Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua thống nhất lựa chọn các đơn vị tiêu biểu năm 2023 để đề nghị khen thưởng. Đại diện các cơ quan, đơn vị trong Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2024, đồng thời suy tôn Văn phòng Tỉnh ủy làm Trưởng khối thi đua, Ban Dân vận Tỉnh ủy làm Phó trưởng Khối thi đua các ban, đơn vị, cơ quan Đảng tỉnh năm 2024.
 
https://baohungyen.vn/khoi-thi-dua-cac-ban-don-vi-co-quan-dang-tinh-tong-ket-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2023-3168244.html