NGHIỆM THU ĐỀ TÀI: Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, định hướng

27/10/2023

  • lượt xem: 219

Ngày 25/10/2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên, Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước:Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023-2026, định hướng đến năm 2030 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh chủ trì thực hiện.

Dự và chủ trì hội nghị có ThS. Nguyễn Xuân Hải - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn nghiệm thu kết quả nhiệm vụ; , Phó Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Các ủy viên phản biện: TS.Lê Văn Toàn - Vụ Quản lý đào tạo, Học việnChính trị quốc gia Hồ Chí Minh; ThS. Phạm Văn Nghệ - Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủyvà đầy đủ các thành viên Hội đồng nghiệm thu. Dự hội nghị còn có ông Trần Duy Thái – Phó Bí thư thường trực huyện ủy Phù Cừ; ông Nguyễn Chi Hội – Phó Bí thư thường trực huyện ủy huyện Kim Động;đại diện các sở, ngành liên quan và Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

ThS. Trương Duy Tuynh - Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tại Hội nghị nghiệm thu, ThS. Trương Duy Tuynh- Chủ nhiệm nhiệm vụ và nhóm nghiên cứu cho biết đã tập trung thực hiện các nội dung nghiên cứu, điều tra khảo sát với 1.700 phiếu tới 09 đối tượng điều tra thuộc các cấp ủy đảng, trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận, những bài học kinh nghiệm từ các tỉnh bạn, các mô hình đào tạo, cập nhật kiến thức cho các chức danh chủ chốt cấp xã,… dựa trên các tiêu chí đánh giá chất lượng công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho các chức danh chủ chốt cấp xã, đánh giá được thực trạng, phân tích được các thế mạnh, những hạn chế, nguyên nhân.

ThS. Trương Duy Tuynh - Chủ nhiệm nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ

Từ lý luận và thực tiễn của Hưng Yên, trên cơ sở thực trạng, quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh chủ chốt câp xã đã đề ra 06 nhóm giải pháp với 24 giải pháp cụ thể. Trên cơ sở đó định hướng đến năm 2030 với 08 vấn đề để thực hiện hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên

   

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

      

Hội nghị đã nghe các thành viên Hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu và các đại biểu tham dự Hội nghị phát biểu ý kiến cho rằng đây là một trong những kết quả đáng ghi nhận của nhóm nghiên cứu; đã thực hiện hoàn thành các nội dung, mục tiêu đề ra.

   

Các thành viên Hội đồng và đại biểu tham gia ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

Số liệu báo cáo đáng tin cậy, các giải pháp nhóm nghiên cứu đề ra có tính khả thi để thực hiện hiệu quả mục tiêu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Đã xây dựng được bộ học liệu dùng cho công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã.

 

ThS. Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Phát biểu kết luận, ThS. Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Hội đồng tư vấn đánh giá nghiệm thu đề tài trong việc phản biện nội dung, phương pháp cũng như kết quả thực hiện của đề tài khoa học cấp tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Hải đánh giá cao tinh thần nghiên cứu của nhóm nghiên cứu, Ban chủ nhiệm, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linhđã thực hiện đầy đủ các nội dung theo thuyết minh và hợp đồng giữa Sở Khoa học và Công nghệ với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh.

ThS. Nguyễn Xuân Hải - Chủ tịch hội đồng phát biểu kết luận hội nghị nghiệm thu

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nguyễn Xuân Hải cũng đề nghị Ban chủ nhiệm tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng kết, lựa chọn nhóm giải pháp ưu tiên để sớm thực hiện hiệu quả việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên và xây dựng Kế hoạch triển khai cụ thể các giải pháp này vào bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho các chức danh cán bộ chủ chốt cấp xã thuộc tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới./.

Kết quả đánh giá nghiệm thu với 6/8 thành viên có mặt đánh giá Xuất sắc;   2/8 thành viên có mặt đánh Đạt.

Nhiệm vụ xếp loại Xuất sắc./.

http://khcnhungyen.gov.vn/tin-tuc/nghiem-thu-de-tai-nghien-cuu-de-xuat-giai-phap-nang-cao-chat-luong-cong-tac-boi-duong-cap-nhat-kien-thuc-cho-cac-chuc-danh-can-bo-chu-chot-cap-xa-thuoc-tinh-hung-yen-giai-doan-2023-2026-dinh-huong-den-nam-2030-1641