Quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bồi dưỡng kỹ năng

22/10/2021

  • lượt xem: 162

Ngày 5.11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện. Các đồng chí: Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các
Các đại biểu dự hội nghị


Tại hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng trực tiếp quán triệt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20.6.2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 9.9.2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là những văn bản chỉ đạo có tính định hướng quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức, địa phương làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Theo đó, các địa phương, đơn vị cần lãnh đạo thực hiện tốt công tác nhân sự, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; giới thiệu, lựa chọn bầu những đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thật sự tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm đủ tiêu chuẩn, số lượng, có cơ cấu hợp lý; chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; xây dựng phương án bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử…


Các đại biểu cũng đã nghe các báo cáo viên giới thiệu một số chuyên đề cung cấp thêm kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác tổ chức bầu cử và thực hiện các nhiệm vụ của đại biểu HĐND gồm: Quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, các giai đoạn và quy trình bầu, sự tham gia của cơ quan, tổ chức trong quá trình bầu cử, hoạt động của các ứng cử viên trong quá trình tranh cử; kỹ năng đọc, nghiên cứu, tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; một số nội dung mới của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư; vai trò, trách nhiệm của HĐND trong giám sát việc thực hiện ngân sách và sử dụng kiểm toán trong giám sát ngân sách địa phương.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23.5.2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp thu, quán triệt sâu sắc các chỉ thị của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo nhiệm vụ được giao; tập trung nghiên cứu sâu, kỹ tài liệu và những kiến thức được cung cấp để vận dụng, thực hiện và rút kinh nghiệm trong thực tiễn hoạt động, nhất là những nội dung được truyền đạt về các quy định bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội khẩn trương triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện…

Nguồn:http://baohungyen.vn/chinh-tri/202011/quan-triet-trien-khai-mot-so-van-ban-cua-trung-uong-cua-tinh-ve-lanh-dao-cuoc-bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-bau-cu-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026-va-boi-duong-ky-nang-nghiep-vu-dai-bieu-h-7d253af/