Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh: Khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung KA-22

23/09/2023

  • lượt xem: 264

Ngày 8/9, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung KA-22.

Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng

Các đại biểu và học viên tại lễ khai giảng

Tham gia lớp học có 32 học viên. Trong thời gian từ tháng 9/2023 đến tháng 3/2025, các học viên được cung cấp những kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng trong việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn công việc tại cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, ban tổ chức lớp học dành thời gian để giảng viên và học viên trao đổi, thảo luận những vấn đề mới, những vấn đề từ thực tiễn, góp phần giúp học viên phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao năng lực trong thực hiện nhiệm vụ...

https://baohungyen.vn/truong-chinh-tri-nguyen-van-linh-khai-giang-lop-trung-cap-ly-luan-chinh-tri-he-khong-tap-trung-ka-22-3165899.html