Hội nghị quán triệt thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 và Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

22/10/2021

  • lượt xem: 163

Ngày 28/11/2019, Ban Chấp hành Đảng ủy trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức Hội nghị quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW và Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Minh Trí - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy; các đảng viên là cán bộ, giảng viên của Nhà trường.

Đ/c Đào Xuân Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đào Xuân Dũng - Phó bí thư Đảng ủy, phó Hiệu trưởng phổ biến, quán triệt các nội dung chỉ đạo xuyên suốt, những điểm trọng tâm của Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị nêu rõ: Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trên phạm vi cả nước. Thông qua công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội để tập hợp, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; củng cố, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội, cần tiến hành nghiêm túc, bài bản, chu đáo; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, khoa học; phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng tổ chức, cá nhân và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Việc tổ chức Đại hội phải thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí, bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Trong quá trình xây dựng báo cáo, các văn kiện phải phát huy dân chủ, tập hợp được trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trân trọng tiếp thu những ý kiến xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả.

Về công tác nhân sự, cần tiến hành từng bước, từng việc chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch nhưng phải thực sự đúng người, đúng việc; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người thiếu năng lực, thiếu uy tín nhưng có tư tưởng tham vọng quyền lực, chạy chức, chạy quyền. Việc chuẩn bị nhân sự cơ sở phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ; đồng thời, chú trọng phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, xử lý hài hòa mối liên hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu.

Đ/c Phạm Ngọc Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng trình bày nội dung của Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phạm Ngọc Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trường trình bày chi tiết nội dung của Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định số 205-QĐ/TW được ban hành là điều kiện cần và đủ để khắc phục tình trạng lạm dụng quyền lực trong công tác cán bộ, chạy chức, chạy quyền; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể đối với người lãnh đạo, người làm công tác cán bộ ở các cấp, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải công tâm, minh bạch, có trách nhiệm đối với tổ chức, với đất nước; xác định 06 hành vi chạy chức, chạy quyền; đưa ra các biện pháp xử lý cán bộ, đảng viên có hành vi chạy chức, chạy quyền.

Thông qua Hội nghị này, cán bộ, đảng viên của trường Chính trị Nguyễn Văn Linh đã nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW, Quy định số 205-QĐ/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII, trên cơ sở đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, phát huy trí tuệ, tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống.

Phạm Tuấn Anh