Hội thảo khoa học cấp khoa năm 2021

22/10/2021

  • lượt xem: 57

Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng gắn với việc giảng dạy “lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam” và “xây dựng Đảng” trong chương trình trung cấp lý luận chính trị