Tái bản bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập

22/10/2021

  • lượt xem: 654

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa hoàn thành tái bản bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (15 tập) xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa.

Bộ sách tái bản lần này được rà soát, sửa chữa một số lỗi kỹ thuật của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập đã được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ ba vào năm 2011; một số sự kiện được đối chiếu, sắp xếp thống nhất với các sự kiện của bộ sách Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử (10 tập), xuất bản năm 2016; phần Phụ lục các sự kiện, nhân vật ở mỗi tập sách được trình bày thống nhất xuyên suốt cả bộ và được biên tập lại để bảo đảm cập nhật thông tin tại thời điểm xuất bản.

Năm 2011, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xuất bản lần thứ ba bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập gồm 15 tập trên cơ sở kế thừa những kinh nghiệm và thành tựu của bộ Hồ Chí Minh toàn tập xuất bản lần thứ hai (12 tập).

Bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (xuất bản lần thứ ba, có sửa chữa).

Bộ sách tập hợp khoảng 3.300 tác phẩm, bài nói, bài viết, điện, thư... của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1912 đến năm 1969 đã được xác minh và thẩm định, cung cấp nhiều tư liệu làm sáng tỏ sự nghiệp, những giá trị lớn lao của tư tưởng Hồ Chí Minh - một hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam; đồng thời cho thấy những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cách mạng thế giới, sự cống hiến xuất sắc của Người vào cuộc đấu tranh chung của nhân loại vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Kể từ khi xuất bản, phát hành bộ sách năm 2011, Nhà xuất bản đã nhận được sự quan tâm đón nhận của các nhà nghiên cứu và đông đảo bạn đọc.Với những giá trị phong phú và toàn diện mà bộ sách phản ánh, cùng với sự đóng góp nhiệt tình, lao động khoa học nghiêm túc đông đảo các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, lưu trữ, biên tập, xuất bản thuộc nhiều cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương và địa phương qua ba lần xuất bản cùng lần sửa chữa này, chất lượng bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập đã ngày càng được hoàn thiện, trở thành bộ sách kinh điển lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn cao về cách mạng Việt Nam./.

Nguồn:https://dangcongsan.vn/tu-tuong-van-hoa/tai-ban-bo-sach-ho-chi-minh-toan-tap-586412.html