Tư tưởng - Văn hóa

 • Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc

  Qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hiếm có cuộc chiến tranh ở đất nước nào lại có sự thu hút đặc biệt của dư luận quốc tế qua báo chí, và giới báo chí của hai miền đã đi vào chiến trường phục vụ trực tiếp cuộc kháng chiến dài lâu, gian khổ, ác liệt... Đây là lực lượng báo chí cách mạng được thành lập và tác chiến ngay tại chiến trường miền Nam do Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam trực tiếp chỉ đạo.

 • Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  Những tư tưởng vĩ đại về Đảng, về giai cấp công nhân và chủ nghĩa Xã hội, về kinh tế mới của Lênin thực sự là mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Tích cực tham gia Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế I), tham gia sáng lập và lãnh đạo Quốc tế II, Ph.Ăngghen không chỉ mang đến cho giai cấp công nhân vũ khí lý luận đấu tranh sắc bén, mà còn nhân tố thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

 • Tư tưởng của Karl Marx về xây dựng Đảng Tư tưởng của Karl Marx về xây dựng Đảng

  Tên tuổi của Karl Marx gắn liền với một học thuyết cách mạng, làm thay đổi đời sống hiện thực của loài người. Giá trị và sức sống trường tồn của Học thuyết Marx được thể hiện trong hàng loạt nguyên lý, quan điểm mà Karl Marx đã nghiên cứu về các hiện tượng xã hội nói chung, về con đường phát triển của xã hội loài người nói riêng, trong đó vấn đề xây dựng Đảng có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 • V.I.Lê-nin với vấn đề giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên V.I.Lê-nin với vấn đề giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đội ngũ đảng viên

  V.I. Lênin là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân; để có thành công của Cách mạng Tháng Mười Nga (năm 1917) thì vai trò của đội ngũ đảng viên là hết sức quan trọng. Những quan điểm của V.I. Lê-nin về giáo dục, rèn luyện, sàng lọc đội ngũ đảng viên vẫn là những bài học quý báu cho Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

 • Vận dụng tư tưởng cơ bản của V.I.Lê-nin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp Vận dụng tư tưởng cơ bản của V.I.Lê-nin về cán bộ vào việc chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp

  TCCS - Sau khi đã giành được chính quyền, Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền; hầu hết các chức vụ quan trọng trong hệ thống chính trị, nhất là trong các cơ quan lãnh đạo của Đảng và của bộ máy nhà nước từ Trung ương đến cơ sở đều do đảng viên của Đảng đảm nhiệm. Vì vậy, V.I. Lê-nin luôn nhấn mạnh tới một trong những nhiệm vụ quan trọng của đại hội đảng các cấp là vấn đề nhân sự nhằm kiện toàn một đội ngũ cấp ủy viên có đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng đề ra.

 • Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam? Phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

  Mấy thập niên gần đây, chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị xuyên tạc, bóp méo một cách giáo điều hay cơ hội đủ loại, đặc biệt sau khi chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô và Đông Âu bị sụp đổ, thì học thuyết khoa học và cách mạng đó đang bị một số người hiểu một cách sai lệch và các thủ đoạn xuyên tạc, bóp méo chủ nghĩa Mác - Lênin lại càng bành trướng về quy mô, đa dạng về hình thức, nguy hiểm về tính chất và càng thâm độc về mức độ. Câu hỏi đặt ra phải chăng chủ nghĩa Mác – Lênin là lỗi thời, không phù hợp với Việt Nam?

 • Di sản của Ph.Ăngghen Di sản của Ph.Ăngghen

  Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, trong những ngày này, giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các lực lượng xã hội tiến bộ trên toàn thế giới long trọng kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Ph.Ăngghen - nhà lý luận lỗi lạc, chiến sĩ cách mạng kiên cường, lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân và những người cộng sản thế giới.

 • Ph.Ăngghen - Người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản hiện đại Ph.Ăngghen - Người thầy lỗi lạc của giai cấp vô sản hiện đại

  Đánh giá công lao to lớn của Ph.Ăngghen đối với phong trào đấu tranh cách mạng của giai cấp vô sản thế giới, V.I.Lênin viết: “Sau bạn ông là C.Mác, Ph.Ăngghen là nhà bác học và người thầy lỗi lạc nhất của giai cấp vô sản hiện đại trong toàn thế giới văn minh. Từ ngày mà vận mệnh đã gắn liền C.Mác và Ph.Ăngghen thì sự nghiệp suốt đời của hai người bạn ấy trở thành sự nghiệp chung của họ”.

 • "Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay" "Sức sống của Chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay"

  Với chủ đề “Sức sống của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay”, trao đổi lý luận lần thứ 8 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản là dịp để hai bên nhìn nhận lại đầy đủ hơn sức sống của chủ nghĩa Mác, chia sẻ các kết quả tổng kết nghiên cứu lý luận và vận dụng thực tiễn, từ đó nhận thức sâu sắc hơn, khẳng định những giá trị bền vững trong học thuyết Mác...

 • “ Mười chín tháng Tám” sống mãi với thời gian “ Mười chín tháng Tám” sống mãi với thời gian

  Mùa thu năm 1945, nhân dân Việt Nam không cam chịu ách đô hộ cùng khổ, đã vùng lên đấu tranh đòi tự do. Ngày 19/8/1945, cố nhạc sĩ Xuân Oanh, lúc đó hòa vào dòng người tham gia cuộc Cách mạng lớn của cả dân tộc.

 • Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Cội nguồn thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

  Khẳng định ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: “Cách mạng Tháng Tám đã lật đổ nền quân chủ mấy mươi thế kỷ, đã đánh tan xiềng xích thực dân gần 100 năm, đã đưa chính quyền lại cho nhân dân, đã xây dựng nền tảng cho nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Đó là một cuộc thay đổi cực kỳ to lớn trong lịch sử của nước ta” [1].

 • Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay

  Giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới đang long trọng kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2018) - nhà tư tưởng vĩ đại, vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.