Khoa học - Thông tin - Tư liệu

 • Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Xuất bản cuốn sách điện tử về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

  Kịp thời thực hiện Hướng dẫn số 141-HD/BTGTW, ngày 5/2/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách điện tử bài viết trên trang web: sachquocgia.vn.

 • Vững vàng nơi biên cương! Vững vàng nơi biên cương!

  65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, sự quan tâm phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của Nhân dân, Bộ đội Biên phòng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, mưu trí, dũng cảm, vượt mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

 • Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh

  NXB Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách "Tầm nhìn và nhân văn Hồ Chí Minh". Cuốn sách gồm 462 trang chia thành 3 phần gồm các bài viết, nghiên cứu, phân tích, luận bàn về tầm nhìn, tính nhân văn Hồ Chí Minh và các tác phẩm ngợi ca Người.

 • "Nâng niu tất cả, chỉ quên mình"

  Yêu thương con người là một trong những điểm đặc sắc để làm nên một Hồ Chí Minh - một trong những vĩ nhân của thế kỷ XX. Nói đến Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa lớn được UNESCO vinh danh là nói đến tình yêu thương con người rộng lớn, sự cảm thông sâu sắc với những nỗi khổ đau của mỗi thân phận người nói chung, của đồng bào, đồng chí nói riêng.

 • Niềm tin theo Đảng Niềm tin theo Đảng

  Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023), chúng ta có dịp ôn lại những chặng đường vẻ vang của Đảng và dân tộc ta, dưới sự lãnh đạo của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Lịch sử vẻ vang ấy càng khẳng định và bồi đắp niềm tin vào con đường cách mạng mà Đảng ta và Nhân dân ta lựa chọn.

 • Khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc yêu nước! Khát vọng độc lập, tự do của một dân tộc yêu nước!

  Cách đây tròn 76 năm, để bảo vệ nền độc lập, tự do cho đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Đó là lời hịch non sông, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, đứng lên chiến đấu chống thực dân Pháp xâm lược. Thời gian đã lùi xa, nhưng lời hiệu triệu đó vẫn còn nguyên giá trị.

 • Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin Phân tích một số nhận thức sai về tính khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin

  Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991; bổ sung, phát triển năm 2011) cùng một số văn kiện khác của Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động".

 • Công tác tư tưởng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 Công tác tư tưởng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972

  Trong lịch sử đấu tranh cách mạng, cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của quân và dân ta đã diễn ra như một huyền thoại về ý chí quật cường, gan góc của “Bộ đội Cụ Hồ” và của cả dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó công tác tư tưởng giữ vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu.

 • Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc

  Qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hiếm có cuộc chiến tranh ở đất nước nào lại có sự thu hút đặc biệt của dư luận quốc tế qua báo chí, và giới báo chí của hai miền đã đi vào chiến trường phục vụ trực tiếp cuộc kháng chiến dài lâu, gian khổ, ác liệt... Đây là lực lượng báo chí cách mạng được thành lập và tác chiến ngay tại chiến trường miền Nam do Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam trực tiếp chỉ đạo.

 • Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  Những tư tưởng vĩ đại về Đảng, về giai cấp công nhân và chủ nghĩa Xã hội, về kinh tế mới của Lênin thực sự là mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”

  Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bề rộng, chiều sâu, tầm cao lý luận, tính thực tiễn sinh động, phong phú, chứa đựng giá trị khoa học, tính cách mạng triệt để, tính nhân văn sâu sắc của sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta... Trong đó Tổng Bí thư khẳng định một cách logic, khoa học, biện chứng về vai trò, vị trí và

 • Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Tích cực tham gia Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế I), tham gia sáng lập và lãnh đạo Quốc tế II, Ph.Ăngghen không chỉ mang đến cho giai cấp công nhân vũ khí lý luận đấu tranh sắc bén, mà còn nhân tố thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

 • Giảng viên trường chính trị rèn luyện phong cách diễn đạt theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh. Giảng viên trường chính trị rèn luyện phong cách diễn đạt theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh.

  Việc học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người giảng viên trường chính trị tỉnh Hưng yên cho đến nay là việc làm thường xuyên đã đi vào nề nếp.Trong đó rèn luyện theo phong cách diễn đạt trong nói và viết của Người là một trong những nội dung cần thiết để người giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. thực sự xứng đáng là nhà giáo chân chính. Việc rèn luyện như thế nào? Chúng ta phải học tập, nghiên cứu, tư duy để nhận thức được đúng, sâu sắc, từ đó mới có thể thực hành rèn luyện bằng việc làm trong thực tiễn.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng nông dân Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng nông dân

  Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nho giáo yêu nước sống ở nông thôn vào buổi chiều hoàng hôn của chế độ phong kiến Việt Nam. Ngay từ nhỏ, Người đã gắn bó với xóm làng và người nông dân, vì vậy sớm có tình cảm và hiểu biết về người nông dân. Lớn lên, Hồ Chí Minh ra nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước. Người đi khắp bốn châu lục, gặp gỡ nông dân ở nhiều nước thuộc địa và tư bản, Người càng thấu hiểu và thương xót người nông dân ở xứ mình.

 • Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam

  Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng ôn lại lời căn dặn của Bác, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện để tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới như Bác hằng mong muốn.

 • Một vài quan điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh về quyền con người Một vài quan điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh về quyền con người

  Quyền con người là một trong những vấn đề có lịch sử lâu đời cả về phương diện thực tiễn cũng như lý luận, luôn là mối quan tâm của nhân loại ở mỗi thời kỳ lịch sử của nó. Quyền con người là thành quả của cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng, xã hội, phản ánh quá trình nhân loại tự giải phóng mình – vấn đề nóng của cuộc đấu tranh giai cấp.

 • Học tập văn hóa ứng xử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Học tập văn hóa ứng xử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

  Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp; tư tưởng và phương pháp; trí tuệ và đạo đức... tất cả đều hòa quyện và hun đúc tạo nên một giá trị văn hóa ứng xử độc đáo của Người – Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. Nét chung tạo nên tính nhất quán trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh chính là sự chân thành, giản dị, cách ứng xử tự nhiên, ân cần, chu đáo, khoan dung, độ lượng với mọi đối tượng mà Người giao tiếp.