Khoa học - Thông tin - Tư liệu

 • Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc Báo chí Cách mạng miền Nam - anh dũng & kiên cường đi cùng 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc

  Qua 2 cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, hiếm có cuộc chiến tranh ở đất nước nào lại có sự thu hút đặc biệt của dư luận quốc tế qua báo chí, và giới báo chí của hai miền đã đi vào chiến trường phục vụ trực tiếp cuộc kháng chiến dài lâu, gian khổ, ác liệt... Đây là lực lượng báo chí cách mạng được thành lập và tác chiến ngay tại chiến trường miền Nam do Trung ương Cục miền Nam và Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam trực tiếp chỉ đạo.

 • Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam Chủ nghĩa Lênin soi sáng con đường cách mạng Việt Nam

  Những tư tưởng vĩ đại về Đảng, về giai cấp công nhân và chủ nghĩa Xã hội, về kinh tế mới của Lênin thực sự là mặt trời soi sáng con đường cách mạng Việt Nam và công cuộc đổi mới toàn diện đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

 • “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội” “Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội”

  Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện bề rộng, chiều sâu, tầm cao lý luận, tính thực tiễn sinh động, phong phú, chứa đựng giá trị khoa học, tính cách mạng triệt để, tính nhân văn sâu sắc của sự nghiệp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế ở nước ta... Trong đó Tổng Bí thư khẳng định một cách logic, khoa học, biện chứng về vai trò, vị trí và

 • Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế Ph.Ăngghen: Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

  Tích cực tham gia Hội liên hiệp công nhân quốc tế (Quốc tế I), tham gia sáng lập và lãnh đạo Quốc tế II, Ph.Ăngghen không chỉ mang đến cho giai cấp công nhân vũ khí lý luận đấu tranh sắc bén, mà còn nhân tố thúc đẩy phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, trở thành một trong những lãnh tụ vĩ đại nhất của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới.

 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

  Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 346/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) nhằm thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển đất nước trong tình hình mới.

 • Giảng viên trường chính trị rèn luyện phong cách diễn đạt theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh. Giảng viên trường chính trị rèn luyện phong cách diễn đạt theo tấm gương phong cách Hồ Chí Minh.

  Việc học tập, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của người giảng viên trường chính trị tỉnh Hưng yên cho đến nay là việc làm thường xuyên đã đi vào nề nếp.Trong đó rèn luyện theo phong cách diễn đạt trong nói và viết của Người là một trong những nội dung cần thiết để người giảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. thực sự xứng đáng là nhà giáo chân chính. Việc rèn luyện như thế nào? Chúng ta phải học tập, nghiên cứu, tư duy để nhận thức được đúng, sâu sắc, từ đó mới có thể thực hành rèn luyện bằng việc làm trong thực tiễn.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng nông dân Tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng nông dân

  Hồ Chí Minh sinh ra trong một gia đình nho giáo yêu nước sống ở nông thôn vào buổi chiều hoàng hôn của chế độ phong kiến Việt Nam. Ngay từ nhỏ, Người đã gắn bó với xóm làng và người nông dân, vì vậy sớm có tình cảm và hiểu biết về người nông dân. Lớn lên, Hồ Chí Minh ra nước ngoài tìm đường cứu dân, cứu nước. Người đi khắp bốn châu lục, gặp gỡ nông dân ở nhiều nước thuộc địa và tư bản, Người càng thấu hiểu và thương xót người nông dân ở xứ mình.

 • Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam Bản Di chúc của Bác tiếp tục soi đường cho cách mạng Việt Nam

  Năm nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta kỷ niệm 50 năm thực hiện bản Di chúc bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh; là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi tổ chức Đảng ôn lại lời căn dặn của Bác, tự soi rọi lại mình, tiếp tục thực hiện để tăng thêm ý chí, quyết tâm và sức mạnh đưa đất nước phát triển sánh vai với các nước trên thế giới như Bác hằng mong muốn.

 • Một vài quan điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh về quyền con người Một vài quan điểm cơ bản của Nguyễn Ái Quốc- Hồ Chí Minh về quyền con người

  Quyền con người là một trong những vấn đề có lịch sử lâu đời cả về phương diện thực tiễn cũng như lý luận, luôn là mối quan tâm của nhân loại ở mỗi thời kỳ lịch sử của nó. Quyền con người là thành quả của cuộc đấu tranh giai cấp, cách mạng, xã hội, phản ánh quá trình nhân loại tự giải phóng mình – vấn đề nóng của cuộc đấu tranh giai cấp.

 • Học tập văn hóa ứng xử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Học tập văn hóa ứng xử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

  Hồ Chí Minh – Cuộc đời và sự nghiệp; tư tưởng và phương pháp; trí tuệ và đạo đức... tất cả đều hòa quyện và hun đúc tạo nên một giá trị văn hóa ứng xử độc đáo của Người – Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. Nét chung tạo nên tính nhất quán trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh chính là sự chân thành, giản dị, cách ứng xử tự nhiên, ân cần, chu đáo, khoan dung, độ lượng với mọi đối tượng mà Người giao tiếp.

 • Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn Làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn

  Phân tích rõ nội hàm về: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đạo đức Hồ Chí Minh; Phong cách Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là những nội dung cốt lõi trong Chỉ thị số 05-CT/TW và yêu cầu các cấp, các ngành bám sát triển khai học tập và thực hiện. Đồng thời làm sâu sắc hơn, cụ thể hơn học tập Bác, làm theo Bác trong thực tiễn.

 • Truyền thông thế giới ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh Truyền thông thế giới ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Ciudad Caracas của Vê-nê-xu-ê-la đã đăng bài viết điểm lại những nét lớn trong cuộc đời và sự nghiệp của Người, trong đó nhấn mạnh những đóng góp to lớn của Bác Hồ đối với sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc của Việt Nam.

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật

  Nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng,

 • Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Những bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác

  Qua 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã làm nên những kỳ tích vĩ đại trong thế kỷ XX và gần hai thập niên đầu thế kỷ XXI, có thể rút ra những bài học sau đây:

 • “Tuyên ngôn Độc lập” - văn kiện lịch sử, áng văn bất hủ “Tuyên ngôn Độc lập” - văn kiện lịch sử, áng văn bất hủ

  Cách đây 73 năm, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á.

 • Bài học chớp thời cơ và vận dụng thời cơ - nghệ thuật của đấu tranh cách mạng Bài học chớp thời cơ và vận dụng thời cơ - nghệ thuật của đấu tranh cách mạng

  73 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dân tộc Việt Nam đã thực hiện thành công Cách mạng Tháng Tám, đánh đổ thực dân, phong kiến; thành lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những yếu tố góp phần làm nên thắng lợi to lớn là bài học về chớp thời cơ và vận dụng đúng thời cơ cách mạng.