Kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2010 – 2020 với những mục tiêu, giải pháp cho giai đoạn 2021 – 2025

22/10/2021

  • lượt xem: 675

Căn cứ trên tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (5/8/2008), chính phủ đã xây dựng và triển khai “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới”. Đây là chương trình mang tính tổng hợp, sâu rộng, có nội dung toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, an ninh - quốc phòng. Nội dung chính của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới là xây dựng, tổ chức cuộc sống của dân cư nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại, giữ gìn bản sắc văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển đô thị, thị trấn, thị tứ.

Nhằm cụ thể hóa những chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới, tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nghiêm túc những chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trong công tác xây dựng nông thôn mới. Cụ thể:

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 10/5/2011 về Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến 2030. Nghị quyết đã chỉ rõ mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở Nghị quyết này, HĐND, UBND tỉnh đã căn cứ tình hình thực tế ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các huyện, thị xã, thành phố và các xã cũng đã ban hành nghị quyết chuyên đề, Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng sự chỉ đạo; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo, bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo theo đúng quy định.

Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và các địa phương tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách, cách làm hay, mô hình hiệu quả thông qua xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, bản tin, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của tỉnh giao cho Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức đào tạo, tập huấn, ph