Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

22/10/2021

  • lượt xem: 396

Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Hưng Yên luôn quan tâm chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh nói chung, đội ngũ công chức xã, phường, thị trấn nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Công tác cán bộ trong thời gian gần đây, đặc biệt là giai đoạn 2015-2020 và giai đoạn 2020-2025 ngày càng được đổi mới, đảm bảo khách quan, dân chủ, chặt chẽ và đúng quy trình.

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, hàng năm Trường chính trị Nguyễn Văn Linh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng, góp phần tích cực trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác, chất lượng và hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức; hướng tới mục tiêu là tạo được sự thay đổi về chất trong thực thi nhiệm vụ chuyên môn. Đào tạo, bồi dưỡng tập trung trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ trong thực thi công vụ cho cán bộ, công chức; trong đó, cung cấp những kiến thức, lý luận cơ bản, trang bị kỹ năng, cách thức hoạt động thực thi công việc, giáo dục thái độ thực hiện công việc thể hiện sự nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, công chức.

Đồng thời, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, chính quyền, các địa phương cũng luôn chú trọng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. Vì vậy, công chức UBND cấp cơ sở đã được hoàn thiện về mọi mặt, ngày một đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu công việc. Với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị đặc biệt là từ sự n lực bản thân mỗi công chức, chất lượng đội ngũ công chức cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã được nâng lên, được thể hiện trên một số lĩnh vực:

Một là: