Tuổi trẻ Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

22/10/2021

  • lượt xem: 411

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc. Cả cuộc đời Người đã tận dâng, tận hiến cho dân, cho nước, vì độc lập dân tộc, vì tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt niềm tin lớn lao vào thế hệ trẻ Việt Nam - những người chủ tương lai của đất nước. Người khẳng định vai trò to lớn của tuổi trẻ trong sự phát triển và trường tồn của dân tộc: "Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên "[1]. Thực hiện di huấn của Người, với sứ mệnh lịch sử của mình, tổ chức Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nói chung và tuổi trẻ trường Chính trị Nguyễn Văn Linh nói riêng đã không ngừng học tập và làm theo lời căn dặn của Người. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tổ chức Đoàn của nhà trường đã cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả thiết thực.

Trong Di chúc, Người căn dặn Đảng ta phải tiếp tục chăm lo, giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, giữ vững mãi mãi niềm tin, lý tưởng với thế hệ trẻ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng”, vừa “chuyên”.Thấm nhuần tư tưởng đó, công tác giáo dục truyền thống được tuổi trẻ trường Chính trị Nguyễn Văn Linh chú trọng thực hiện và coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm khơi dậy và phát huy những truyền thống quý báu của dân tộc, nâng cao nhận thức cho đoàn viên đặc biệt là truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn, giúp mỗi người thấy rõ trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Hoạt động của công tác giáo dục tuyên truyền